Zakopane 2018

Prosimy wybrać odpowiedni baner:

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego i podlaskiego w Zakopanym !!!

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku , organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pojezierze Ełckie „ Wypoczynek odbędzie się w Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane w terminie 18.08.2018 – 28.08.2018.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 15.07.2018 nie później niż 7 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością ( 1200,00zł).

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Zakopane 2018”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667 , 876194550, 876194534 )